122

تکمیل معرفی تمام پذیرندگان رایان پارسی به شاپرک

نظر : 0

تمام پذیرندگان پشتیبانی شده توسط شرکت رایان پارسی، به شبکه الکترونیکی پرداخت کارت شاپرک معرفی شدند.

تمام پذیرندگان پشتیبانی شده توسط شرکت رایان پارسی، به شبکه الکترونیکی پرداخت کارت شاپرک معرفی شدند.

از آن‌جا که تکنولوژی و فضای الکترونیکی ماهیت تغییرپذیری دارند بنابراین نیاز به تنظیم قوانین بلاوقفه و سیستماتیک از سوی سازمان‌های حاکم و ناظر برای اقسام کسب و کارهای متعدد وجود دارد. چندی پیش بر پایه معیاری از سوی بانک مرکزی و شرکت شاپرک، شرکت‌های تسهیل کننده خدمات پرداخت الکترونیک پس از سپری کردن بازبینی‌های ویژه، سنجش و تصویب پذیرندگی در دستگاه فراگیر تنظیم کنندگان صنعت پرداخت و آزمون تسویه در این نهاد نظارتی، موافقت‌نامه فعالیت را با شرکت شاپرک به ثبت رساندند و با نام شرکت پرداخت‌یار ثبت شدند.

شرکت اندیشه هوشمند رایان پارسی که به عنوان یکی از نخستین پرداخت‌یارها شناخته شده بود، در راستای انجام وظیفه نظارتی و وارسی، تمامی پذیرندگان خود را به شرکت شاپرک شناسانده است و در بین پرداخت‌یارها به عنوان اولین شرکتی که این فرایند معرفی را به اتمام رسانده، توانسته این وظیفه مهم و حساس رصد رفتار پذیرندگان را به شکل مطلوب انجام دهد.

این شرکت همواره از وظایف محول شده از سوی نهادهای حاکمیتی پیروی کرده و پیوسته هر مرحله را با موفقیت طی کرده است و در پی دستیابی به اهداف خود که هم‌راستا با تصمیمات اتخاذ شده از سوی نهادهای ناظر می‌باشد، خواهد بود.

تجارت الکترونیک,