مدرنیته به پیشرفت‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فناورانه دلالت داردکه به‌عنوان مشخصه های انتقال از جوامع سنتی به تمدن مدرن شناخته می شود. اینکه رسانه در مدرنیته تا چه حدودی نقش مثبت داشته و ظهور و گسترش فرهنگ جامعه و صورت بندهای فرهنگی و اجتماعی جدید تاکید می کند. بدیهی است جهت گیری نظام اطلاع رسانی باید نسبتی با زمان و مکان داشته باشد که این رابطه و تناسب هم به لحاظ تکنیکی و ابزار و هم در جهت مفاهیم و موضوعات و قالبهای بیانی قرار می گیرد. زیرا عامل اساسی تحولات تاریخی و اجتماعی در جوامع شهری، نظامهای ارتباطی و نوع رسانه در انتقال پیام است. توزیع و تولید آثار علمی، فرهنگی و هنری بواسطه رسانه ها، این موارد را از انحصار نخبگان جامعه و نظارت سرمایه خارج می کند و به میان مردم عادی و عامه مردم می برد.

از آنجایی که مدیریت سنت مدار قائل به تحول و تغییر نمی تواند باشد و پایداری سنتها و عرف شهر وندان را مورد توجه قرار می دهد. در معرض جریان تغییر مکانیکی و فناورانه ارتباطات قادر به مقاومت نخواهد بود بنابراین مدیریت درون مدار و مدیریت دگر مدار به عنوان دو دیدگاه متفاوت گاهی در همکاری با هم و گاهی هم بطور جداگانه در حوزه مدیریت رسانه ها قرار می گیرند.

از این جهت مهمترین نتیجه‌ای که در نظر گرفته می شود توجه عمیق تر به روش‌های رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی می باشد و مفتخر اعلام نماییم شرکت رایان پارسی با تولید امکانات اطلاع رسانی پیشرفته یکی از پیشگامان این حوزه در دنیای مجازی می باشد.