ساختار مدیریت

ساختار مدیریت تحت تاثیر اهداف، استراتژی، محیط سازمانی، فناوری و اندازه سازمان تعریف می شود. چهار چوبی است که مدیران برای تقسیم و هماهنگی فعالیت های افراد سازمان آن را ایجاد می کنند.

ساختار سازمانی روشی است که یک سازمان برای نظم دادن به افراد و کارها در پیش می گیرد تا بتواند از این طریق به بهترین شکل به اهدافش برسد.