بخش فناوری و اطلاعات به یکی از قسمتهای جدا نشدنی شرکت های مخابراتی یا ارتباط از راه دور بدل گردیده است. شرکت های ارتباطی برای ماندن در صدر رقابت در مقابل دیگر شرکت ها، به استفاده از آخرین تکنولوژی های روز برای افزایش کیفیت در خصوص ارائه سرویس های ارتباطی به مشتریان روی آورده اند.

شرکت رایان پارسی در خصوص تولید نرم افزارهای مخابراتی، پشتیبانی از سیستم های نرم افزاری مخابراتی و آزمایش کردن سیستم های نرم افزاری مخابراتی فعالیت می نماید.

رایان پارسی ارائه خدمات خود را شامل سرویس هایی مانند سیستم های عامل ارائه خدمات و پشتیبانی، سیستم های کسب و کار مخابراتی، توسعه نرم افزارهای خدمات ارزش افزوده به مشتریان انجام می دهد.